Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

NN 88/14

NN 20/15

 

Program priprema za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja

PROGRAM PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ENEGETSKA ZVANJA

 

Zakon o energiji

NN 120/12

NN 14/14

NN 102/15

NN 68/18

 

Zakon o tržištu električne energije

NN 111/21

 

Zakon o tržištu toplinske energije

NN 86/19/15

NN 80/13

NN 14/14

 

Zakon o tržištu plina

NN 18/18

NN 23/20

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti

NN 127/14

NN 116/18

NN 25/20

NN 41/21

 

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 120/12

NN 68/18

 

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 19/14

NN 73/17

NN 96/19

 

Zakon o biogorivima za prijevoz

NN 65/09

NN 145/10

NN 26/11

NN 144/12

NN 14/14

NN 94/18

NN 52/21

 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 138/21

 

Pravilnik o tlačnoj opremi

NN 79/16